BLOG · ΠΑΣΧΑ

Το ημερολόγιο της Μεγάλης Εβδομάδας

Αυτή είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα για την οικογένειά μας.

Είναι μια εβδομάδα για προβληματισμό, σχετικά με το μεγαλύτερο Δώρο που Μας έχει ήδη δοθεί – την Σωτηρία Μας μέσω του Ιησού Χριστού.

Για να επικεντρωθούμε στην Μεγάλη Εβδομάδα και τη σημασία της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού, δημιουργούμε το ημερολόγιο της Μεγάλης Εβδομάδας.

Κάθε μέρα, ξεκινώντας από την Κυριακή των Βαΐων, διαβάζουμε τα χωρία του Ευαγγελίου, για να θυμηθούμε τα γεγονότα που οδήγησαν στον σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού.

Παράλληλα γεμίζουμε το ημερολόγιο με ανάλογες χειροτεχνίες. 

Δώστε χώρο στην φαντασίας σας!
Και postαρετε αν θέλετε τις δικές σας δημιουργίες σε twitter, facebook & instagram βάζοντας #HmerologioMegalisEvdomadas #paroimion31


Κυριακή των Βαΐων

Θέμα:  Κυριακή των Βαΐων

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου : Κατά Μάρκον  11:1-11 & Κατά Λουκάν  19:28-44

Χειροτεχνία: Κατασκευή φύλλων Βάγιας. 

Χρησιμοποιώ αληθινά ή τυπώνω και χρωματίζω το δείγμα ή κατασκευάζω δικά μου.

Χωρίο: «ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.»

«Τα Κάλαντα του Λαζάρου»


Μεγάλη Δευτέρα

Θέμα: Ο Ιησούς καθαρίζει τον Ναό

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου : Κατά Μάρκον 11:12-17

Χειροτεχνία: Κατασκευή τραπεζιού και νομίσματα πάνω στο τραπέζι. Θα κολλήσω μικρά λεπτά του ευρώ πάνω στο τραπέζι. 

 

Χωρίο: «ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν; » Κατά Μάρκον 11:17/ Ησαΐας  56:7

 Μ. Δευτέρας Εξαποστειλάριον:  Ἦχος γ’

«Τον νυμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ. Λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα, και σώσον με».

 


Μεγάλη Τρίτη

Θέμα: Η Διδασκαλία στο Ναό

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου : Κατά Λουκάν 19:47-48

Χειροτεχνία: Κατασκευή παπύρου (χαρτί και δυο ξυλάκια κυλινδρικά)

Χωρίο: «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου.» Ψαλμός 118:105

Απολυτίκιο: Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται

Ἦχος πλ. δ’.
«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.»

(Μετάφραση Ανδρέας Θεοδώρου)
«Να, ὁ Νυμφίος ἔρχεται στὸ μέσο τῆς νύχτας, κι εὐτυχισμένος θὰ εἶναι ὁ δοῦλος ποὺ θὰ τὸν βρεῖ (ὁ Νυμφίος) ξάγρυπνο νὰ τὸν περιμένει· ἀνάξιος ὅμως πάλι θὰ εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ θὰ τὸν βρεῖ ράθυμο καὶ ἀπροετοίμαστο. Βλέπε, λοιπόν, ψυχή μου νὰ μὴ βυθιστεῖς στὸν πνευματικὸ ὕπνο, γιὰ νὰ μὴν παραδοθεῖς στὸ θάνατο (τῆς ἁμαρτίας) καὶ νὰ μείνεις ἔξω τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ἀνάνηψε κράζοντας· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶσαι ἐσὺ ὁ Θεὸς· σῶσε μας διὰ τῆς προστασίας τῶν ἐπουρανίων ἀσωμάτων δυνάμεων (τῶν Ἀγγέλων).»


Μεγάλη Τετάρτη

Θέμα: Προσευχόμαστε  & Αγρυπνούμε

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου : Κατά Μάρκον 11: 20-26, 13:32-37 & Κατά Λουκάν 21:34-36

Χειροτεχνία: Παιδικά χέρια σε σχήμα προσευχής και πρόσωπο με άγρυπνα μάτια.

Χωρίο: «διὰ τοῦτο λέγων ὑμῖν, πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.» Κατά Μάρκον 11:24

Ύμνοι Μεγάλης Τετάρτης


Μεγάλη Πέμπτη

Θέμα: Η Θεία Κοινωνία, ο Κήπος της Γεσθημανής, η Προδοσία του Ιούδα

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου : Κατά Μάρκον 14:17-26, 32-35, 43-50 & Κατά Λουκάν 22:14-23, 39-53

Χειροτεχνία: Άρτος και το Ιερό Ποτήριο

Χωρίο: «λέγων· πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾿ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.» Κατά Λουκάν 22:42

Μεγάλη Πέμπτη: Εξέδυσαν Με Τα Ιμάτια Μου & Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου


Μεγάλη Παρασκευή

Θέμα: Ο Σταυρός

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου : Κατά Μάρκον 15:16-39 & Κατά Λουκάν 23:26-49

Χειροτεχνία: Οι τρεις σταυροί (από ξυλάκια ή άλλο υλικό)

Χωρίο: « πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι.» Κατά Λουκάν 23:34

Εγκώμια Επιταφίου

Στάσις Πρώτη: Η Ζωή Εν Τάφω 

 

 

Στάσις Δευτέρα: Άξιον Εστί 

 

Στάσις Τρίτη: Αί Γεννέαι Πάσαι


Μεγάλο Σάββατο

Θέμα: Η ζωή εν Τάφω 

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου : Κατά Μάρκον 15:42-47 & Κατά Λουκάν 23:50-56

Χειροτεχνία: Ο Τάφος του Χριστού είναι ανοιχτός

Χωρίο: «ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,» Κατά Λουκάν 23:51

Απολυτίκια:

Ἦχος πλ. α’
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.»

Ἦχος πλ. α’
«Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών».»


Κυριακή της Αναστάσεως

Θέμα: Η Ανάσταση

Ανάγνωσμα Ευαγγελίου : Κατά Λουκάν 24:1-12

Χειροτεχνία: Διπλωμένο ύφασμα λινό και μια εικόνα ενός Αγγέλου

Χωρίο: «οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη·» Κατά Λουκάν 24:6

Απολυτίκιο: Ἦχος πλ. α’
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.»

 

Προσευχή

Προσευχή μετά το Πάσχα μέχρι την Ανάληψη

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και εν τοις μνήσασιν, ζωήν χαρισάμενος.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι.
προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν
τον μόνον αναμάρτητον.
Τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνήσωμεν
και την Αγίάν Σου Ανάστασιν
υμνούμεν και δοξάζομεν.
Συ γαρ ει ο Θεός ημών,
εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν.
Ιδού γαρ ήλθεν δια του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς,
θανάτω, θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,
έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.


Και μην ξεχνάτε πως υπάρχουν και κινούμενα σχέδια που μπορούν να βοηθήσουν αρκετά στην κατανόηση των γεγονότων της ζωής του Χριστού….

Παιδική σειρά για την ζωή του Χριστού

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.