BLOG

Ερίφια vs Προβάτων : Η Μέλλουσα Κρίση

Μια συναρπαστική παραβολή και μια απορία «Τι κακό έχουν τα κατσικάκια ;»

Εὐαγγέλιον

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ´ 31 – 46

31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· 35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

Η μέλλουσα Κρίση είναι θεμελιώδης πίστη της χριστιανικής διδασκαλίας, η οποία θα συμβεί στο τέλος αυτού του πρόσκαιρου κόσμου και περιγράφεται σαφέστατα στο ευαγγέλιο του Ματθαίου.

Η παραβολή της τελικής κρίσης

Πως αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού;

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται:

 • Θα καθίσει στο θρόνο του = βασιλιάς (βασιλική ζωή)
 • Θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερίφια = βοσκός (ποιμενική ζωή)
 • Θα πει « ελάτε…κληρονομήστε, φύγετε.. Πηγαίνετε…) = δικαστής (δικαστική ζωή)

Αφού πρόκειται για παραβολή, έχουμε φανταστική διήγηση που στοχεύει να εκφράσει κάποια σπουδαία αλήθεια για τη Βασιλεία του Θεού και τους ανθρώπους που ζουν σύμφωνα με το πνεύμα της. Δεν έχουμε δηλαδή περιγραφή πραγματικών γεγονότων. Το κείμενο στοχεύει αποκλειστικά στο να φανερώσει ποιο είναι το κριτήριο και το μέτρο εκτίμησης της αξίας ή απαξίας των πράξεων και της ζωής των ανθρώπων.

Μέτρο και κριτήριο για όλη την ανθρωπότητα και δρόμος σωτηρίας θα είναι τελικά η αγάπη. Μ’ αυτήν θα κριθούν όλοι όσοι γνώρισαν τον Ιησού και όσοι δεν τον γνώρισαν. Αυτή η αγάπη θα δοκιμάζεται πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Πείνασα και μου δώσατε να φάω,
 • δίψασα και μου δώσατε να πιω,
 • Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε,
 • γυμνός και με ντύσατε,
 • άρρωστος και με επισκεφτήκατε,
 •  φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε

Προς πρόβατα παρομοιάζονται οι ευσεβείς, γιατί είναι δίκαιοι, πράοι επιεικείς και βάδισαν την οδό των αρετών, ακολούθησαν το Χριστό, πού είναι ο πραγματικός Ποιμήν των ανθρώπων.

Αποκαλεί τους αμαρτωλούς ερίφια, «ὡς θρασεῖς καὶ ἀτάκτους καὶ κατὰ κρημνῶν φερομένους τῆς ἁμαρτίας».

Δεν απέκτησαν το φρόνημα του Χριστού, δεν έγιναν πρόβατα πού καθοδηγούνται από τον αληθινό ποιμένα, αλλά προτίμησαν την άτακτη και θρασεία ζωή, δεν ομοιώθηκαν με τον αμνό του Θεού, πού σημαίνει δεν απέκτησαν το θυσιαστικό ήθος για τους αδελφούς τους.

Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. 

Δεξιά ήταν η τιμητική θέση, ενώ αριστερά η δεύτερη και λιγότερο τιμητική ή εντελώς υποτιμητική θέση.

«Τι κακό έχουν τα ερίφια ; »

Το πρόβατο είναι ζώο ήσυχο, υποτακτικό, καρτερικό και δειλό. Φοβάται πολύ, είτε είναι μόνο του, είτε μέσα σε κοπάδι. Ο παραμικρότερος θόρυβος, η βροχή, ο άνεμος, η καταιγίδα, το τρομάζουν. Ολόκληρο κοπάδι τρέχει καταφοβισμένο και πολλές φορές πέφτει στην θάλασσα και πνίγεται. Αν πιάσει φωτιά η μάντρα, τα πρόβατα δεν φεύγουν. Συνωστίζονται τρομαγμένα προς την φωτιά και καίονται όλα. 

Αν λύκος μπει στην μάντρα τους κυρίως κατά την διάρκεια της νύχτας δεν έχουν κανένα μέτρο προφύλαξης. Μένουν ακίνητα και δέχονται αδιαμαρτύρητα το χαμό τους.

Για αυτό ο Χριστός μας αναφέρεται συχνά ως «ο αμνός του Θεού», εξαιτίας της εθελούσιας σταυρικής του θυσίας.

Το πρόβατο είναι κατά την παράδοση «το θρεφτάρι του φτωχού». Δίνει στον άνθρωπο το μαλλί του, το γάλα του, το δέρμα του και το κρέας του. Ακόμη και η κοπριά του είναι χρήσιμη για φυτικό λίπασμα.

Έχουν απόλυτη εξάρτηση από τον ποιμένα τους, τον βοσκό.

Έτσι και ο Χριστιανός έχει απόλυτη ανάγκη και σχέση με τον ποιμένα Χριστό.

Το ερίφιο είναι το νεαρό κατσίκι (σε ηλικία μεγαλύτερη των 2 ετών το θηλυκό λέγεται αίγα ή γίδα ή κατσίκα και το αρσενικό τράγος.)και από τα αρχαία χρόνια δεν έχει την καλύτερη φήμη.  Τα οφέλη για το άνθρωπο από τα κατσίκια είναι πολλά, αλλά περισσότερες είναι ζημιές που κάνουν στα δάση.

Καταστρέφουν τους θάμνους και δεν τους αφήνουν να αναπτυχθούν. Το ίδιο το κράτος, έχει απαγορέψει να βόσκουν κοπάδια με κατσίκια σε πολλά μέρη της Ελλάδας, μπας και μείνει τίποτα όρθιο. Από την πείνα τους, μπορούνε να φάνε όλα τα λαχανικά τους κήπου, ακόμη και σοδειές ολόκληρες. Για αυτό πρέπει να είναι συνεχώς δεμένα. Οι βοσκοί τα διαχωρίζουν από τα πρόβατα, γιατί παραείναι άγρια.

Παρόλα αυτά ζουν και χωρίς βοσκό. Για να είμαστε ακριβείς το προτιμούν.

Όπως και οι άνθρωποι που αρνούνται να δεχθούν στον Χριστό στην καρδιά τους και για αυτό δεν θα ζήσουν στην Βασιλεία του Θεού.


Πληροφορίες από wikipedia ( προκαλούν ανατριχίλα & εξηγούν πολλά)

 • Η κατσίκα ταυτίστηκε με το διάβολο και το κακό από τα αρχαία χρόνια. (Ισραήλ, Σκανδιναβικές χώρες)
 • Πολλά μυθολογικά τέρατα συμπεριελάμβαναν μέρη από το σώμα της αίγας, όπως η Χίμαιρα . (Αρχαία Ελλάδα)
 • Το βρώμιο ονομάστηκε από την ελληνική λέξη «βρόμος» που σημαίνει τη δυσάρεστη μυρωδιά των τράγων. (Χημεία)

ΠΗΓΗ: Goat «Religion, mythology and folklore»


Η απόδοση δικαιοσύνης

Πολλοί πιστεύουν ότι ο Θεός θα ανταμείψει τους δίκαιους και θα τιμωρήσει τους άδικους στην τελική κρίση.

Δεν είναι τιμωρός «Και τούτο οφείλουμε να ξέρουμε· ότι ο Θεός δεν θα τιμωρήσει κανέναν στο μέλλον, αλλά ο καθένας κάνει τον εαυτό του ικανό να συμμετέχει στη ζωή του Θεού. Όμως η συμμετοχή στη ζωή του Θεού είναι απόλαυση, ενώ η απόσταση απ’ Αυτόν κόλαση».

Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός 

Ο Θεός δεν «αμείβει» και δεν «τιμωρεί» κανέναν, αφού όλους μας καλεί και μας θέλει κοντά του. Ο Θεός είναι αγάπη και μόνο αγάπη μπορεί να προέλθει από Αυτόν. Είμαστε εμείς που με τον τρόπο της ζωής μας πλησιάζουμε ή απομακρυνόμαστε από Αυτόν. «Αμοιβή» λοιπόν είναι η αιώνια ζωή κοντά στην αγάπη Του, ενώ «τιμωρία», ζωή μακριά από την αγάπη Του για πάντα.

Κατά τη διδασκαλία του Χριστού στον καινούριο τρόπο ζωής, που ο ίδιος φανέρωσε και προέβαλε, ισχύει ένα κριτήριο για την αξία της ζωής των ανθρώπων. Με αυτό θα κριθούν κάποτε οι πράξεις όλων. Αυτό είναι η έμπρακτη εκδήλωση αγάπης ή η παράλειψη της. Αυτό κρίνει αποφασιστικά τον καθένα για τώρα και για πάντα. Το να είναι κάποιος κοντά στον Θεό ή μακριά του, είναι συνέπεια των καλών ή κακών επιλογών και πράξεων ή παραλείψεών του προς τους συνανθρώπους. Ο Θεός κανέναν δεν αμείβει και κανέναν δεν τιμωρεί. Όλους τους θέλει κοντά του.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.