BLOG

Ο φόβος μας για το σχέδιο του Θεού στην ζωή μας

Ο ερχομός του Μεσσία στον κόσμο, φανερώθηκε δια μέσου των αγγέλων, σε τρεις περιπτώσεις ανθρώπων, με την εξής φράση: «Mη φοβοῦ» δηλαδή «μην φοβάσαι».

  • Στην Υπεραγία Θεοτοκό

« καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.»

Κατά Λουκάν 1:30-31

  • Στον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστωρα, και προστάτη της Θεοτόκου

«20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ῾Αγίου.» Κατά Ματθαίον 1:20

  • Στους ποιμένες

«10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. » Κατά Λουκάν 2:10

 

Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για την πρώτη περίπτωση

Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι κατακυριευμένος από τον φόβο και την αβεβαιότητα: Η οικονομική ανέχεια της χώρας μας, το τραγικό φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και των ρατσιστικών επιθέσεων, οι σφαγές των Χριστιανών και η καταστροφή των ναών και μονών στην Μέση Ανατολή από τους φανατικούς ισλαμιστές.

Έχουμε όσο κάθε άλλη φορά, ανάγκη τα καλά νέα.

Από ένα μήνυμα ελπίδας.

Όπως το χαρμόσυνο μήνυμα, που ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ανήγγειλε στην Παρθένο Μαρία, ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό.

«26 ᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ,

27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.

28 καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.

29 ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.

30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.»

Διαβάζοντας το κείμενο αντιλαμβανόμαστε πως η Παναγία αισθάνθηκε πολύ μεγάλο φόβο με την απροσδόκητη αυτή επίσκεψη.

Γιατί?

Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός της παρουσίας του Αγγέλου Γαβριήλ.

Ο περισσότερος κόσμος, όταν ακούει την λέξη «άγγελος», του έρχεται στον νου η εικόνα, ενός μικρού χαριτωμένου παιδιού με ξανθά μαλλιά, λευκό φόρεμα και φωτοστέφανο. Είναι η εικόνα των παιδικών βιβλίων αλλά και των στολιδιών που συναντάμε, πάνω στα χριστουγεννιάτικα δένδρα.

Η πραγματικότητα όμως, είναι πολύ διαφορετική.

Οι άγγελοι κατά τον Μέγα Βασίλειο, δημιουργήθηκαν πριν από τον υλικό κόσμο, ενώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συμπληρώνει πως δημιουργήθηκαν με κίνητρο την «εκστατική» Tου αγάπη και αγαθότητα, με σκοπό να συμμεριστούν ως λογικά όντα τη μακαριότητά Tου.

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προσπαθώντας να δώσει έναν ορισμό περί των αγγέλων, λέγει ότι είναι φύσεις νοερές, αεικίνητες, αυτεξούσιες, ασώματες. Υπηρετούν το Θεό και είναι κατά χάριν αθάνατες. Η φύση των αγγέλων είναι πνευματική. Επειδή όμως απολύτως άϋλος και ασώματος νοείται μόνο ο Θεός, γι΄ αυτό το αγγελικό σώμα νοείται ως αιθέριο, πυροειδές, ταχύτατο και πολύ λεπτότερο από τη γνωστή μας ύλη.

Οι άγγελοι ως προς τη προαίρεση είναι ελεύθεροι και τρεπτοί, έχοντας δυνατότητα να προκόπτουν στο αγαθό, αλλά και να τρέπονται στο κακό. Οι νοερές δυνάμεις διαθέτουν σύμφωνα με τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά, νου και λόγο, δίχως όμως «πνεύμα ζωοποιό» επειδή δεν έχουν σώμα. Γι΄ αυτό δεν συνάγουν τη θεία γνώση, μέσα από τις αισθήσεις ή από αναλύσεις λογισμών, αλλά μένοντας καθαροί από κάθε υλικό στοιχείο συλλαμβάνουν τα νοητά νοερώς και αϋλως.

Παρ΄ όλη τη καθαρότητα και απλότητα της αγγελικής φύσης, οι άγγελοι είναι δεκτικοί της κακίας. Έτσι μπορούν να επιλέξουν, τη συνεχή προαγωγή στην άνωθεν Γνώση και τη κοινωνία της Αγάπης ή την άρνηση αυτής της Αγαθότητας. Οι άγγελοι έχουν μεγαλύτερες και ανώτερες γνωστικές ικανότητες από τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν είναι ούτε παντογνώστες, ούτε παντοδύναμοι όπως ο Θεός.

Δεν προγνωρίζουν τα μέλλοντα, παρά μόνο αν τους τα αποκαλύψει ο Θεός, ούτε γνωρίζουν τι ακριβώς κρύβεται στη καρδιά κάθε ανθρώπου. Η μετακίνησή τους, γίνεται ταχύτατα, κάθε φορά βρίσκονται σε συγκεκριμένο τόπο, δίχως να γνωρίζουν το τι συμβαίνει αλλού. Δεν έχουν φύλο, γιατί η φύση τους είναι πνευματική, ενώ δεν χρειάζονται τροφή για να ζήσουν, ή ανάπαυση για να ξεκουραστούν, αλλά ούτε πεθαίνουν και ούτε πολλαπλασιάζονται. Η αθανασία τους, δεν πηγάζει από τη φύση τους, αλλά επειδή μετέχουν «κατά χάριν» στην αγιότητα του Θεού.

Οι άγγελοι πραγματοποιούν τριπλό έργο:

  • Δοξολογούν ακατάπαυστα το Θεό.
  • Νιώθουν τόση αγάπη και ευγνωμοσύνη προς το Πλάστη τους και σφοδρή επιθυμία για τη δική τους πρόοδο, ώστε να διακονούν τα μυστήρια της Θείας Οικονομίας. Τα αγγελικά τάγματα, μεταδίδουν ιεραρχικά το φωτισμό και τη γνώση, το ένα στο άλλο. Τις αποκαλύψεις του Θεού, τις διδάσκουν οι ανώτερες τάξεις στις κατώτερες και όταν επιτρέψει ο Θεός να αποκαλυφθεί κάποιο μυστήριο σε νου αγίου, αυτό θα γίνει ιεραρχικά.
  • Εργάζονται για την σωτηρία των ανθρώπων. Με αυτό επιφορτίσθηκαν μετά την δημιουργία του ανθρώπου και το επιτελούν με ιδιαίτερη προθυμία και χαρά, αφού κάθε φορά που μετανοεί ένας άνθρωπος για τις αμαρτίες του, πανηγυρίζουν και χαίρονται στον ουρανό.

Είναι υπηρέτες του Θεού, πολεμιστές, αγγελιοφόροι. Έχουν την δύναμη να «καταστρέψουν μια ολόκληρη πόλη, αλλά και την τρυφερότητα να προστατέψουν ένα νεογέννητο παιδί».

Εκτός όμως από την εμφάνιση του αγγέλου τι άλλο δημιούργησε φόβο στην Παναγία?

Η Θεοτόκος Μαρία ήταν μεταξύ 12 -15 ετών, επειδή οι γονείς της είχαν στο μεταξύ πεθάνει, οι ιερείς του ναού, φρόντισαν να την αποκαταστήσουν. Προέκριναν ως καταλληλότερο τον Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Ο αρραβώνας του Ιωσήφ με τη Μαρία ήταν ειδική περίπτωση. Η Θεοτόκος δόθηκε στον Ιωσήφ ( ηλικιωμένος και χήρος και πατέρας επτά παιδιών από άλλη γυναίκα) ως μνηστή του από τον άγιο Ζαχαρία, αρχιερέα του ναού και προστάτη της Παναγίας όσο ζούσε εκεί (θείου της Παναγίας & αργότερα πατέρα του Προδρόμου), με σκοπό ο Ιωσήφ να την προστατεύσει και όχι να την κάνει σύζυγο του.

Ένας πολύ διαφορετικός γάμος, από αυτόν που θα βίωνε οποιαδήποτε άλλη κοπέλα της εποχής της, αλλά και κάθε άλλης εποχής. Μια κοπέλα που δεν γνώριζε κανέναν, πέρα από τους δικούς της, ξαφνικά να γίνει σύζυγος κάποιου ξένου.

Σαν μην έφθαναν λοιπόν όλα αυτά, πληροφορείται από τον άγγελο πως εκείνη, ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες, βρήκε χάρη από τον Θεό και ότι θα κυοφορήσει και θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, που θα τον ονομάσει Ιησού.

Σήμερα θα λέγαμε πως η ταχύτητα της πληροφορίας που δέχθηκε αλλά και η αναμενόμενη εναλλαγή συναισθημάτων την οδήγησαν στην εύλογη απορία :

« πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; (Πώς θα γίνει αυτό, αφού δε γνωρίζω άντρα;)»

Όταν η Θεϊκή Παρέμβαση, έρχεται ακατάλληλη στιγμή!

Είναι το τελευταίο που περιμένεις, και δεν το καλωσορίζεις !

Όλοι θέλουμε να είμαστε κοντά στον Χριστό. Να μας ευλογεί, να μας προσφέρει αγαθά ,να μας χαρίσει την αιώνια ζωή.

Αλλά προς Θεού! Είναι αδύνατον να παραδοθούμε στον θέλημα Του, γιατί «Εκείνος, μπορεί να μας στείλει για ιεραποστολή στην Ν. Αφρική, να μας αναγκάσει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, να μας κάνει να παντρευτούμε κάποιον που δεν μας αρέσει ή να μην παντρευτούμε καθόλου.»

Φοβόμαστε μήπως το σχέδιο του για μας, δεν είναι αυτό που θέλουμε.

Λένε ότι ο φόβος, είναι η απουσία της Πίστης.

Εγώ θα διαφωνήσω λέγοντας, ότι ο φόβος, είναι η Πίστη μας σε λάθος πράγματα!

Ο φόβος αντικαθιστά την Πίστη μας με τα «και αν»

-και αν η οικονομία πάει χάλια

-και αν χάσω την δουλειά μου

-και αν πάθω καρκίνο

-και αν παντρευτώ τον λάθος άνθρωπο

-και αν δεν παντρευτώ ποτέ

– και αν δεν κάνω παιδιά

Ο φόβος τοποθετεί την Πίστη μας, στο χειρότερο υποθετικό σενάριο.

Ο συγγραφέας Neale Donald Walsch, έχει δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία στην

λέξη «φόβος», χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο της λέξης στα αγγλικά (fear) .

F alse = Ψευδή

E vidence = Στοιχεία

A ppearing = Εμφαίνονται

R eal = Αληθινά

Όλες λοιπόν οι «εύλογες» απορίες και ανησυχίες που μας κατατρώγουν κάθε φορά που ο Θεός μας ζητά, να κάνουμε το θέλημα Του, είναι απλά και μόνο πειρασμοί, για να γίνουμε δυσάρεστοι σε Εκείνον.

Αλλά όσοι από εμάς, έχουμε αποφασίσει να είμαστε δικοί Του και να Τον ακολουθούμε, δεν έχουμε κανένα λόγο ανησυχίας:

«νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. (Κατάλαβε ό,τι λέω. Γιατί θα σου δώσει ο Κύριος σύνεση σε όλα.)» Προς Τιμόθεον 2, 1:7

Ο φόβος της Παναγίας, για την αντίδραση του μνηστήρα της Ιωσήφ, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας της εποχής εκείνης ,για την αναπάντεχη εγκυμοσύνη της, ήταν μεγάλος, καθώς ο επικείμενος διασυρμός της, θα επέφερε μοιραία και τον θάνατό της, δια λιθοβολισμού όπως πρόσταζε ο εβραϊκός νόμος. Όμως άμεσα, ο άγγελος την πληροφορεί, λεπτομερώς για το σχέδιο του Θεού, με σκοπό να την καθησυχάσει λέγοντας:

«Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.

36 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·

37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα.

( «Πνεύμα Άγιο θα έρθει πάνω σου και δύναμη Υψίστου θα σε επισκιάσει. γι’ αυτό και το άγιο που θα γεννηθεί θα κληθεί Υιός Θεού.

36 Και ιδού, η Ελισάβετ η συγγενής σου έχει συλλάβει και αυτή γιο στα γηρατειά της, και αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμοσύνης αυτής που την αποκαλούν στείρα.

37 Γιατί δε θα είναι αδύνατος κανένας λόγος που προέρχεται από το Θεό».)»

Ότι εμείς αποκαλούμε Παρέμβαση ,

o Θεός το λέει Πρόσκληση!

Ο Θεός, μπορεί να παρενέβη στην ζωή της έφηβης τότε Παναγίας, μπορεί να της άλλαξε τα δεδομένα, αλλά ουσιαστικά την προσκάλεσε να γίνει μέτοχος στο σχέδιο για την σωτηρία των ανθρώπων όλου του κόσμου.

Ο Θεός παρενέβη στην ζωή του Μωυσή, την ώρα που έβοσκε τα πρόβατα στο όρος Χωρήβ, του φανερώθηκε υπό μορφήν πυρός, εξερχόμενου μέσα από μία βάτο, η οποία φλεγόταν αλλά δεν καιγόταν. Με την θεοφάνεια αύτη, η οποία προεικόνιζε το μέγα μυστήριο του παρθενικού τοκετού και της εν σαρκί ελεύσεως του Σωτήρος, ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να επιστρέψει στην Αίγυπτο, για να ελευθέρωση τον λαό του από την πικρή δουλεία και να τον επαναφέρει στην γη των Πατέρων του.

Ο Θεός παρενέβη στην ζωή του Ιωνά και τον διέταξε να κηρύξει στην Νινευή και να προφητέψει την καταστροφή της. Παρόλο που ο Ιωνάς παράκουσε τον θέλημα Του, παρενέβη ξανά στην ζωή του, αναγκάζοντας τον, ύστερα από την ταλαιπωρία της τρικυμίας, και του κήτους, να κηρύξει τον λόγο του Θεού και να βοηθήσει τους Νινευίτες να σωθούν από την καταστροφή.

Σκεφθείτε λοιπόν: πως ο Θεός τα τελευταία χρόνια, έχει παρέμβει στην δική σας ζωή και την έχει αλλάξει με τρόπο μοναδικό;

Ίσως μέχρι χθες να μην πιστεύατε σε Εκείνον και σήμερα όχι μόνο να έχετε Πίστη μέσα σας, αλλά να έχετε και ενοριακή ζωή και συμμετοχή σε δράσεις διακονίας. Σκεφθείτε πόσες φορές «κατά τύχη», με το χαμόγελο σας , με την γλυκιά σας την κουβέντα, βοηθήσατε έναν άνθρωπο να αισθανθεί καλύτερα;

Και πόσο εύκολα «ξεπηδούν» μέσα από το στόμα σας, λόγια του Ευαγγελίου, αποφθέγματα από τα βιβλία των Πατέρων της Εκκλησίας, χωρίς καν να το καταλάβετε;

Και πως άλλες φορές χωρίς να πείτε απολύτως τίποτα, παρά μόνο την προσευχή σας, μπορέσατε να αλλάξετε το «κακό κλίμα» στο οικογενειακό σας περιβάλλον;

Το Θέλημα του Θεού διαφέρει από τα σχέδια σας!

Όπως Παράδεισός είναι πιο ψηλά από την Γη, έτσι και το Θέλημα του Θεού, είναι πιο πάνω από το θέλημα του ανθρώπου, όπως και ο Λόγος Του πιο πάνω από την δική μας λογική.

Όλοι οι άνθρωποι κάνουν όνειρα, για το πώς θα ήθελαν να είναι η ζωή τους. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό.

-Το να θέλεις να έχεις μια υγιή & χαρούμενη οικογένεια : Και ξαφνικά να μαθαίνεις ότι ναι μεν θα γεννήσεις ένα παιδί, και ναι θα ναι αγόρι (όπως μπορεί να το ήθελε ο σύζυγός σου), αλλά «δυστυχώς» θα είναι με ειδικές ανάγκες.

Και φυσικά κάθεσαι και αναρωτιέσαι «μα γιατί σε μας αυτό; Και τι θα κάνουμε τώρα?» Θα στεναχωριέσαι, θα κλαις και θα λυπάσαι μέχρι να καταλάβεις, πόσο μεγάλη ευλογία είναι για σένα, πόσο πιο κοντά σε φέρνει στο Θεό και πόση αγάπη θα έχεις τελικά μέσα σου!

Παρόλο που…τα σχέδια σου για μια ιδανική οικογένεια, ήταν διαφορετικά από το θέλημα του Θεού

-Το να θέλεις να έχεις δουλειά : Και ξαφνικά την χάνεις ! Και δεν έχεις δικαίωμα για επίδομα ανεργίας! Αναρωτιέσαι: « μα γιατί Θεέ μου, Εσύ μου υποσχέθηκες πως θα με φροντίζεις πάντα, εγώ πάντα σε υπηρετώ με προθυμία, πως θα πληρώσω τις υποχρεώσεις μου, τι θα κάνω ?»

Πάνω στην απελπισία και στον πανικό σου, μην έχοντας άλλη λύση, σκέφτεσαι, πως ίσως είναι καιρός, να κάνεις εκείνο το επαγγελματικό βήμα, που είχες εδώ και χρόνια στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Και ύστερα από λίγα χρόνια, ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, αντιλαμβάνεσαι πως αυτό, που τότε θεωρούσες κατάρα, τελικά ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να εξελιχθείς σαν επαγγελματίας.

Παρόλο που…τα σχέδια σου για μια ιδανική δουλειά, ήταν διαφορετικά από το θέλημα του Θεού.

– Το να θέλεις να παντρευτείς: Να είσαι βέβαιος πως έχεις γνωρίσει την σύντροφο της ζωή σου και ξαφνικά όλα να σταματούν εκεί. Βυθισμένος στην θλίψη σου, να λες πως δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσεις ξανά ή να σε αγαπήσουν. Ότι καμία γυναίκα δεν θα είναι σαν αυτή!

Και μετά από καιρό, να συνειδητοποιείς πως ο Θεός, σε προετοίμαζε για μια άλλη γυναίκα η οποία θα γινόταν η σύζυγος και συνοδοιπόρος σου στην εν Χριστώ Ζωή

Ο Θεός θέλει την ευημερία μας και όχι την καταστροφή μας·

Θέλει να μας χαρίσει το μέλλον και την ελπίδα.

Για αυτό τίποτα για Εκείνον δεν είναι αδύνατο!

Η Υπακοή είναι δική σου ευθύνη,

το Αποτέλεσμα είναι ευθύνη του Θεού!

«εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

( 38 Είπε τότε η Μαριάμ: «Ιδού η δούλη του Κυρίου, πρόθυμος να υποταχθώ εις την θείαν βουλήν. Ας γίνει σύμφωνα με τον λόγον σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος.)»

Χωρίς την Πίστη μας, δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί στον Θεό, δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι του «14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.(Είσθε φίλοι και είσθε πάντοτε φίλοι μου, εάν πράττετε όσα, εγώ σας παραγγέλλω )»

Κατά Ιωάννη 15:14

 

Τι ζητάει άραγε ο Θεός από μας σήμερα να κάνουμε?

Ένα πολύ καλό ερώτημα, που αξίζει να δώσουμε χρόνο στο εαυτό μας, για να το απαντήσουμε. Ίσως μερικοί από σας να έχετε ήδη μια απάντηση, ίσως άλλοι να πρέπει να αφιερώσετε χρόνο στην προσευχή σας για την απάντηση στην παραπάνω ερώτηση.

Μπορεί να είναι πολλά:

-Η αποκατάσταση των σχέσεων σας με φίλους ή συγγενείς.

-Η πνευματική ενίσχυση ενός ατόμου που περνάει δύσκολα.

-Η κάτι πιο βαθύ και επίπονο. Η Συγχώρηση. Το να συγχωρέσουμε εκείνους που μας πλήγωσαν και να ζητήσουμε Συγνώμη από όσους βλάψαμε.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ως «δούλη του Κυρίου», η Παναγία, έγινε Μητέρα του Θεανθρώπου και Σωτήρα Ιησού Χριστού, Μητέρα όλων των Ανθρώπων, Σκέπη και Προστασία, Υπέρμαχος Στρατηγός.

Παρόλο που…δεν είχε κανένα απολύτως σχέδιο για την ζωή της, η Παναγία για μας είναι «τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέρα, λαμπηδόνων ἡλιακῶν, Δέσποινα τοῦ κόσμου»

Η ΥΠΑΚΟΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Advertisements

One thought on “Ο φόβος μας για το σχέδιο του Θεού στην ζωή μας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s